Betingelser

Salgs- & leveringsbetingelser

1. Generelt

Dansk Aircon Fyn ApS betegnes efterfølgende som “Sælger”.
Hvor intet andet er skriftligt accepteret af Sælger, gælder nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, dog under forbehold for sædvanlige force majeure – forhold udenfor Sælgers kontrol – herunder strejke- og lockout-klausuler. Data i tilbud, brochurer og tegninger er kun vejledende og uden forbindende for sælger, medmindre skriftlig bekræftelse heraf foreligger fra Sælger.

2. Priser

Alle priser er inkl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Levering sker for købers regning medmindre andet er aftalt.

3. Tilbuddets gyldighed

Tilbuddet er gyldigt i 7 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført.

Tilbuddet er afgivet under forudsætning af, at køber kan kreditforsikres på normale vilkår.

4. Leverancens / installationens omfang

Leverancen/installationens omfatter det i tilbuddet, på ordren eller fakturaen beskrevne materiel.

Det leverede/installerede er beskrevet i tilbuddet, på ordren eller fakturaen samt i de udleverede brochurer og tegninger. Sælger har intet ansvar for, hvorvidt det leverede opfylder købers behov, medmindre sælger mod betaling har foretaget beregning og projekteret opgaven.

5. Betalinger

Såfremt betalingen sker senere end på det i tilbuddet, på ordren eller på fakturaen anførte forfaldstidspunkt, beregnes rente efter rentelovens regler med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af p.t. 7 % p.a. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen eller foretage modregning i anledning af eventuelle indsigelser eller modfordringer, som ikke skriftligt er anerkendt af sælger.

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede/installerede forbliver hos Sælger, indtil den fulde betaling for leverancen er erlagt.

7. Reklamation

Reklamation skal ske straks og skal være Sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse/installation. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes, hvilken faktura varen er leveret på eller med angivelse af varenummer og serienummer.

Sælgers forpligtigelser overfor køber bortfalder såfremt køber på nogen måde misligholder aftaler eller betaling af varer eller serviceydelser.

Såfremt køber senere vil påberåbe sig efterfølgende opståede mangler, skal reklamation her ligeledes ske straks og være Sælger i hænde senest 8 dage efter manglens konstatering. Reklamationen skal være skriftlig og tydeligt angive, hvilke mangler der påberåbes og tillige indeholde oplysning om fakturanummer samt vare- og serienummer.

Såfremt ovennævnte reklamationsfrist og rutine ikke overholdes, bortfalder sælgers garantiforpligtelse.

8. Mangler og afhjælpning i garantiperioden

Vareprøver, kataloger o. lign. skal kun anses for at angive varens farve, mål og kvalitet m.v. tilnærmelsesvis, hvorfor kun væsentlige og for køber uforudsigeligt store afvigelser herfra kan betragtes som mangler ved varen.

Ved handel ydes der reklamationsret i henhold til købeloven.

Garantien dækker ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt tredjemand uden Sælgers tilladelse gør indgreb i leveret udstyr. Bortset fra pligten til at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl har Sælger intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. Sælger hæfter således aldrig for driftstab eller andet indirekte tab.
Konstateres materiale- eller fabrikationsfejl ved en del af anlægget, indebærer dette ikke en forlængelse af garantiperioden for hele anlægget.

Garantileverancer sker franko i Danmark.

Ved reklamation skal der på forlangende udfyldes reklamationsskema med oplysning om modelbetegnelse, serienummer, fakturadato og nummer på købet, installationsdato hos kunde dokumenteret med kopi af faktura, kundens adresse, installations adresse og ved udvidet garanti tillige dokumentation for udført serviceeftersyn.

Ved berettigede mangelreklamationer kan Sælger efter eget valg foretage udbedring eller omlevering eller tilbyde køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning af nogen art, såfremt Sælger inden rimelig tid afhjælper eller tilbyder afslag i prisen.

Ønsker Sælger varen tilbagesendt med henblik på ombytning eller afhjælpning, sker forsendelsen for Sælgers regning og for købers risiko og returnering kan kun finde sted med oplysning returautorisationsnummer (RA-nummer), som oplyses ved aftale om returnering. Varer, der returneres uden RA-nummer, vil blive betragtet som serviceopgave og vil blive håndteret efter regning.

Erstatning for mangler kan aldrig overstige den enkelte vares fakturapris.

Udvidet garantiaftale, en forlængelse af garantiperioden kan udelukkende ske ved indgåelse af serviceaftale eller som kontrakt med producent, Sælger hæfter ikke for producent garantiaftaler.
Serviceaftalen skal indgås ved levering.

9. Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskader og skade på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller tredjemand.

I det omfang Sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter foranstående regler. Det samme gælder i det omfang køber eller købers folk ved fejl eller forsømmelse har medvirket til skadens indtræden eller har forøget dens omfang.

Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav overfor køber pga. produktskade, skal Sælger straks underrettes herom, dersom køber ønsker at forbeholde sig et regreskrav mod Sælger.

10. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk rets almindelige retsregler og med Sælgers hjemsted som værneting.